acasa

Servicii pentru agentii economici

1. Satisfacerea ofertelor de loc de munca

2. Calificare, recalificare, perfectionare

3. Servicii de preconcediere

4. Acordarea de subventii angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor

5. UCENICIA

6. Acordarea de credite pentru infiintarea de locuri de munca

7. Stimularea incadrarii stagiarilor, din bugetul asigurarilor de somaj

top


1. Satisfacerea ofertelor de loc de munca:

Medierea intre cererea si oferta de pe piata muncii;
Se realizeaza prin punerea de acord a cererii cu oferta de locuri de munca, pornind de la cunoasterea nevoilor cantitative si calitative de forta de munca ale agentilor economici, a caracterisitcilor potentialului uman, a ansamblului relatiilor si posibilitatilor de actiune din administratie si economie.
Selectionarea candidatilor pentru ocuparea locurilor de munca;

top


2. Calificare, recalificare, perfectionare:

Finantarea programelor de formare profesionala pentru proprii angajati

top


3. Servicii de preconcediere:

Servicii de preconcediere colectiva (conform art. 51 din legea 76/2002)
Fonduri pentru a furniza servicii salariatilor disponibilizati colectiv;

Anexa pentru concedieri colective se poate downlada de aici

top


4. Acordarea de subventii angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor:

Acordarea de subventii angajatorilor - Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Arges acorda subventii din fondul de somaj pentru angajarea in munca a unor categorii de persoane care intampina dificultati de reintegrare pe piata fortei de munca.

Subventionarea incadrarii in munca a absolventilor de invatamant >> FORMULARE UTILE

Subventionarea incadrarii in munca a somerilor peste 45 de ani >> FORMULARE UTILE

Subventionarea incadrarii in munca a persoanelor tinere marginalizate social >> FORMULARE UTILE

top


6. Acordarea de credite pentru infiintarea de locuri de munca:

Acordarea de credite cu dobanda avantajoasa pentru infiintarea de locuri de munca

top


7. Stimularea incadrarii stagiarilor, din bugetul asigurarilor de somaj - informatii utile:

Angajatorii care incheie un contract de stagiu in conditiile Legii nr. 335/2013 primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de stagiu pentru acel stagiar, o suma in valoare de 2250 de lei, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

top


Servicii de preconcediere colectiva

consilierea privind prevederile legale referitoare la protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala;
plasarea pe locurile de munca vacante existente pe plan local si instruirea in modalitati de cautare a unui loc de munca;
reorientarea profesionala in interiorul sau in afara societatilor comerciale sau regiilor autonome ;
sondarea opiniei salariatilor si informarea acestora cu privire la masurile active de combatere a somajului.

În cazul unor restructurari ale activitatii care pot conduce la modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului, angajatorii au obligatia sa înstiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca în vederea adoptarii unor masuri pentru combaterea somajului si prevenirea efectelor sociale nefavorabile.

Astfel, angajatorii sunt obligati sa acorde preaviz, conform prevederilor Codului Muncii sau ale contractului colectiv de munca, angajatilor ce urmeaza a fi disponibilizati.

În perioada preavizului, angajatii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
Pentru a veni în sprijinul persoanelor afectate de restructurarile care au loc în economie, angajatorii au obligatia de a înstiinta agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca cu cel putin 30 de zile înaintea acordarii preavizelor prevazute de lege.

Agentiile judetene, prin personalul propriu, pot derula urmatoarele activitati:

informarea privind prevederile legale referitoare la protectia somerilor si acordarea serviciilor de ocupare si de formare profesionala
plasarea pe locurile de munca vacante , existente pe plan local
instruirea in modalitati de cautare a unui loc de munca
reorientarea profesionala in cadrul unei unitati sau prin cursuri de formare de scurta durata
sondarea opiniei salariatilor si consilierea acestora cu privire la masurile de combatere a somajului

De serviciile de preconcediere pot beneficia, la cerere, si alte persoane amenintate de riscul de a deveni someri.

top


Subventionarea incadrarii in munca a absolventilor

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Arges acorda subventii din fondul de somaj pentru angajarea in munca a absolventilor de invatamant(art .80 din Lg.76/2002) Angajatorii care încadreaza în munca, pe durata nedeterminata, absolventi ai unor institutii de învatamânt primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o suma în cuantum de 2250 lei.

Angajatorii care încadreaza în munca pe durata nedeterminata absolventi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, o suma în cuantum de 2250 lei pe o perioada de 18 luni. Angajatorii care încadreaza absolventi în conditiile art. 80 sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 18 luni de la data încheierii.

Nu beneficiaza de prevederile mai sus mentionate:

a) angajatorii care au obligatia, potrivit legii, de a încadra în munca absolventi ai institutiilor de învatamânt;

b) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de munca cu absolventii institutiilor de învatamânt, cu exceptia situatiei în care pentru persoanele respective au beneficiat de stimulent financiar în conditiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrarii în munca a elevilor si studentilor, cu modificarile ulterioare;

c) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la alin. (1) si (2), precum si la art. 85, pentru persoanele în situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;

d) angajatorii care la data solicitarii acordarii masurii de stimulare a ocuparii fortei de munca se afla în situatia de insolventa, în procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora.

Angajatorii care înceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor, anterior termenului prevazut, de 18 luni, sunt obligati sa restituie, în totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele încasate pentru fiecare absolvent pentru care a încetat raportul de munca sau de serviciu anterior termenului mentionat, plus dobânda de referinta a Bancii Nationale a României în vigoare la data încetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca încetarea acestora a avut loc din urmatoarele motive:

a) încetarea raportului de munca în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. d) si e), art. 61 lit. d) si art. 65 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 97 lit. b), art. 98 alin. (1) lit. e), art. 99 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Absolventii pot fi încadrati în conditiile art. 80, o singura data pentru fiecare forma de învatamânt, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor În vederea încheierii conventiei angajatorii vor depune la agentiile pentru ocuparea fortei de munca urmatoarele documente:

a) conventie conform modelului prevazut in anexa 15- 2 exemplare in original, fara nr.si data

b) tabelul nominal cu absolventii institutiilor de invatamant încadrati in munca, conform prevederilor art 80 din Legea nr. 76/2002, modificata si completata –2 exemplare

c) actul in baza caruia a/au fost încadrat/i in munca absolventul/i, in copie xerox (contractul individual de munca inregistrat de societate );

d) actul de identitate al absolventului in copie xerox

e) actul de absolvire a institutiei de invatamant in copie xerox;

f) declaratie pe propria raspundere a angajatorului, data prin reprezentantul legal, din care sa rezulte ca posturile pe care au fost încadrati absolventi în conditiile art. 80 din lege nu sunt posturi de munca reînfiintate în mai putin de 6 luni de la desfiintarea acestora si angajatorul nu se afla în una dintre situatiile prevazute la art. 80 alin. (3) din lege;

g) declaratie pe propria raspundere a absolventului din care sa rezulte ca la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de munca sau de serviciu;

h) declaratie pe propria raspundere a angajatorului, din care sa rezulte ca absolventii încadrati in conditiile art. 80 din lege nu efectueaza rezidentiatul si/sau nu mai au obligatia de a lucra in unitatea sanitara pe o perioada egala cu durata finantarii rezidentiatului si/sau angajatorul nu mai beneficiaza pentru absolventii respectivi de alte masuri de stimulare prevazute de lege sau de subventii, indiferent de forma lor, de la bugetul general consolidat, Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetele locale, alte bugete si fonduri de stat sau locale, dupa caz;

i) certificat eliberat de Comisia de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap, pentru absolventii cu handicap, copie stampilat si semnat, cu mentiunea „conform cu originalul”.

j) CUI copie+CI copie ale reprezentantilor legali ai societatii

k) Certificat constatator (valabil 30 zile);

l) dosar de carton cu sina ;

m) BI/CI asociati si administratori-copie stampilata si semnata; Documentele care se solicita în copie, prevazute mai sus , trebuie certificate pentru conformitate cu originalul de catre angajator.

Modelul de formulare se regaseste la meniul ”formulare”.

top


Subventionarea incadrarii in munca a somerilor peste 45 de ani

Angajatorii care încadreaza în munca, pe perioada nedeterminata, someri în vârsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma în cuantum de 2250 lei, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni.

De facilitatile prevazute mai sus beneficiaza si angajatorii care, în raport cu numarul de angajati, si-au îndeplinit obligatia, potrivit legii, de a încadra în munca persoane cu handicap, precum si angajatorii care nu au aceasta obligatie legala, daca încadreaza în munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 18 luni.

Angajatorii care încadreaza în munca, potrivit legii, someri care, în termen de 5 ani de la data angajarii, îndeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de vârsta, daca nu îndeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pâna la data îndeplinirii conditiilor respective, de o suma în cuantum de 2250 lei.

Facilitatile prevazute se acorda angajatorilor în situatia în care persoanele din categoriile mentionate sunt înregistrate ca someri în evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca Pentru acordarea drepturilor prevazute, angajatorii vor încheia cu agentia pentru ocuparea fortei de munca, în termen de 12 luni de la data angajarii persoanelor, o conventie .

Nu beneficiaza de prevederile mai sus mentionate:

a) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevazute ;

b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la art. 80 si la alin. (1), (2) si (5) al art.85 din Lg.76/2002 pentru persoanele în situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;

c) angajatorii care la data solicitarii acordarii facilitatii se afla în situatia de insolventa, în procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora.

În vederea încheierii conventiei angajatorii vor depune urmatoarele documente:

A. pentru persoanele cu handicap:

a) conventia, in doua exemplare;

b) tabelul nominal pentru somerii incadrati in munca pe perioada nedeterminata in conditiile art.85, in doua exemplare;

c) copia contractului individual de munca, in baza caruia a fost incadrat somerul;

d) actul de identitate al somerului;

e) declaratii conform model -declaratie pe proprie raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca are sub 50 de salariati -declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca locurile de munca pe care incadreaza persoane cu handicap nu au devenit vacante ca urmare a incetarii raporturilor de munca sau de serviciu prin acordul partilor, la initiativa angajatorului, pentru motive care nu tin de persoana angajatului in ultimele 12 luni anterioare incadrarii in munca a acestor persoane

f) certificat eliberat de comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap, valabil la data angajarii;

g) dispozitia de repartizare, in copie semnata si stampilata conform cu originalul ;

h) DECIZIA DE INCETARE A SOMAJULUI PENTRU SOMERUL INDEMNIZAT, in copie sau TALON SOMER NEINDEMNIZAT ;

i) certificat inregistrare firma ,copie

j) certificat constatator, copie

k) C.I. angajator , copie

l) dosar cu sina

B. pentru somerii în vârsta de peste 45 de ani:

a) conventia, in doua exemplare;

b) tabelul nominal pentru somerii incadrati in munca pe perioada nedeterminata in conditiile art.85, in doua exemplare;

c) contractul individual de munca, in baza caruia a fost incadrat somerul, copie;

d) actul de identitate al somerului, in copie;

e) dispozitia de repartizare, in copie;

f) DECIZIA DE INCETARE A SOMAJULUI PENTRU SOMERUL INDEMNIZAT, sau TALON SOMER NEINDEMNIZAT ;

g) declaratii conform modelului ;

h) copie certificat inregistrare firma ;

i) copie certificat constatator ;

j) copie C.I. angajator ;

k) dosar cu sina

C. pentru somerii parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale:

a) conventia, in doua exemplare;

b) tabelul nominal pentru somerii incadrati in munca pe perioada nedeterminata in conditiile art.85, in doua exemplare;

c) copia contractului individual de munca, in baza caruia a fost incadrat somerul;

d) actul de identitate al somerului, in copie;

e) dispozitia de repartizare, in copie;

f) DECIZIA DE INCETARE A SOMAJULUI PENTRU SOMERUL INDEMNIZAT, sau TALON SOMER NEINDEMNIZAT ;

g) declaratiile conform modelului

h) actele prevazute de lege în cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantul legal (copie);

i) delaratie pe propria raspundere a parintelui ca membrii familiei monoparentale locuiesc impreuna;

j) copie acte de stare civila ale copiilor;

k) hotarare judecatoreasca definitiva sau actul de deces al sotului/ sotiei ;

l) copie certificat inregistrare firma ;

m) copie certificat constatator ;

n) copie C.I. angajator ;

o) dosar cu sina

D. pentru somerii care în termen de cel mult 5 ani de la data angajarii îndeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de vârsta, daca nu îndeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala:

a) conventia, semnata si stampilata in original, in doua exemplare;

b) tabelul nominal pentru somerii incadrati in munca pe perioada nedeterminata in conditiile art.85, semnata si stampilata in original, in doua exemplare;

c)declaratia angajatorului din care sa rezulte ca persoana pentru care se solicita incheierea conventiei nu indeplineste conditiile de pensionare anticipata partial sau limita de varsta.

d) copia contractului individual de munca, semnata si stampilata conform cu originalul, in baza caruia a fost incadrat somerul;

e) actul de identitate al somerului, in copie semnata si stampilata conform cu originalul ;

f) dispozitia de repartizare, in copie semnata si stampilata conform cu originalul ;

g) DECIZIA DE INCETARE A SOMAJULUI PENTRU SOMERUL INDEMNIZAT, in copie semnata si stampilata conform cu originalul sau TALON SOMER NEINDEMNIZAT ;

h) certificatul privind stagiul de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat realizat pana la data angajarii in original ;

i) adeverinta emisa de catre angajator din care sa reiasa datele la care persoana indeplineste conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, precum si modul cum au fost calculate semnata si stampilata in original ;

j) declaratii conform model ;

k)copie certificat inregistrare firma semnata si stampilata conform cu originalul

l) copie certificat constatator semnat si stampilat conform cu originalul.

m) copie C.I. angajator semnat si stampilat conform cu originalul

n) dosar cu sina

E. pentru somerii de lunga durata:

a) conventia, in doua exemplare;

b) tabelul nominal pentru somerii incadrati in munca pe perioada nedeterminata in conditiile art.85, in doua exemplare;

c) copia contractului individual de munca, in baza caruia a fost incadrat somerul;

d) actul de identitate al somerului, in copie;

e)dovada inregistrarii persoanei ca somer de lunga durata ;

f) dispozitia de repartizare, in copie;

g) declaratii conform model ;

h)copie certificat inregistrare firma semnata si stampilata conform cu originalul

i) copie certificat constatator semnat si stampilat conform cu originalul.

j) copie C.I. angajator semnat si stampilat conform cu originalul

k) dosar cu sina

F. pentru tinerii NEET:

a) conventia, in doua exemplare;

b) tabelul nominal pentru somerii incadrati in munca pe perioada nedeterminata in conditiile art.85, in doua exemplare;

c) copia contractului individual de munca, in baza caruia a fost incadrat somerul;

d) actul de identitate al somerului, in copie;

e) dispozitia de repartizare, in copie;

f) DECIZIA DE INCETARE A SOMAJULUI PENTRU SOMERUL INDEMNIZAT, sau TALON SOMER NEINDEMNIZAT ;

g)dovada inregistrarii persoanei ca tanar NEET ;

h) declaratii conform model;

i)copie certificat inregistrare firma ;

j)copie certificat constatator ;

k) copie C.I. angajator ;

l) dosar cu sina

Aceste masurile de stimulare se acorda lunar, de la data încheierii conventiei.

Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat în luna respectiva de persoanele încadrate în munca.

Documentele care se solicita în copie, prevazute mai sus , trebuie certificate pentru conformitate cu originalul de catre angajator.

Modelul de formulare se regaseste la meniul ”formulare”.

top


Subventionarea incadrarii in munca a persoanelor tinere marginalizate social

SECTIUNEA 3^1
Promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala
IV^3. Tanar cu risc de marginalizare sociala - persoana cu varsta cuprinsa intre 16-26 de ani, care indeplineste conditiile prevazute la punctul IV, se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta si se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii:
a) se afla in sistemul de protectie a copilului sau provine din acest sistem;
b) are dizabilitati;
c) nu are familie sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea;
d) are copii in intretinere;
e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
f) este victima a traficului de persoane.

ART. 93^4
(1) Angajatorii care incadreaza tineri cu risc de marginalizare sociala, prevazuti la art. 5 punctul IV^3, si care beneficiaza de acompaniament social personalizat in baza unui contract de solidaritate, denumiti angajatori de insertie, beneficiaza lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoana din aceasta categorie, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.
(2) Suma prevazuta la alin. (1) se acorda in situatia in care:
a) incadrarea in munca se realizeaza in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza unui contract individual de munca pe perioada determinata, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de munca pe perioada nedeterminata;
b) locul de munca pe care este incadrat tanarul este un loc de munca vacant, care a fost comunicat agentiei pentru ocuparea fortei de munca teritoriale;
c) sunt indeplinite si alte conditii prevazute de dispozitiile legale, stabilite potrivit prevederilor art. 95, pentru acordarea acestei sume.

top


5. UCENICIA

Informare cu privire ucenicia la locul de munca, reglementata de Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

INFORMATII GENERALE

Ucenicia reprezinta formarea profesionala realizata la locul de munca în baza unui contract de ucenicie.

Programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca constituie parte integranta a contractului de ucenicie.

Formarea profesionala realizata la locul de munca în baza unui contract de ucenicie, prevazuta la art. 1 din lege, se organizeaza la initiativa angajatorilor, de furnizori de formare profesionala autorizati în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumiti în continuare furnizori de formare. Formarea profesionala prin ucenicie cuprinde pregatirea teoretica si pregatirea practica, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si, dupa caz, cu legile speciale care reglementeaza acea ocupatie.

Programele de formare profesionala prin ucenicie la care participa ucenici cu nevoi speciale sunt adaptate la particularitatile specifice fiecarei categorii de persoane, în conditiile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarilesicompletarileulterioare.

Contractul de ucenicie

Contractul de ucenicie este un contract individual de munca de tip particular, încheiat pe durata determinata, în temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic, se obliga sa se pregateasca profesional si sa munceasca pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obliga sa îi asigure plata salariului si toate conditiile necesare formarii profesionale.

Ucenicia la locul de munca se adreseaza:

a) persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc sa se concentreze pe învatare pornind de la situatiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupatii direct la locul de munca;

b) angajatorilor care doresc sa organizeze activitati de ucenicie la locul de munca potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de munca declarate vacante.

(1) Angajatorii care doresc sa organizeze activitati de ucenicie au îndatorirea sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a caror raza îsi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de munca vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie.

(2) Comunicarea prevazuta la alin. (1) se face prin completarea de catre angajator a formularului prevazut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatoarele mentiuni:

a) la rubrica "Denumirea ocupatiei" se adauga si sintagma "CU" care provine de la prescurtarea "contract de ucenicie";

b) codul COR (6 caractere) specific ocupatiei pentru care se încheie contractul de ucenicie;

c) la rubrica durata încadrarii în munca se va completa durata contractului de ucenicie în functie de nivelul de calificare prevazut la art. 9 din lege.

(3) Formularul prevazut la alin. (2) se comunica în termenul si în conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si normele de punere în aplicare a acesteia.

Angajatorul care comunica locurile de munca vacante, reglementate prin legi speciale, are obligatia de a transmite la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti toate conditiile speciale de acces pentru ocuparea acestor locuri de munca.

Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au obligatia de a comunica separat pe site-ul institutiei locurile de munca vacante pentru ucenicie. Atributiile, drepturile si obligatiile coordonatorului de ucenicie în raport cu activitatea de coordonare a activitatii ucenicului se stabilesc, în conditiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin act aditional la contractul individual de munca. Anterior modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata în vederea desfasurarii activitatii de coordonare a uceniciei cu privire la clauzele pe care intentioneaza sa le modifice prin act aditional la contract. Angajatorul are obligatia de a desemna un coordonator de ucenicie care îndruma ucenicul în vederea dobândirii competentelor profesionale necesare calificarii pentru care se organizeaza ucenicia la locul de munca.

COORDONATORUL DE UCENICIE :

(1) Poate avea calitatea de coordonator de ucenicie salariatul sau, dupa caz, întreprinzatorul persoana fizica ce îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este calificat pentru practicarea ocupatiei sau, dupa caz, a activitatii pentru care se organizeaza programul de ucenicie;

b) practica ocupatia sau, dupa caz, activitatea pentru care se organizeaza programul de ucenicie;

c) are o experienta de munca în ultimii 5 ani din care cel putin 2 ani în ocupatia sau, dupa caz, în activitatea pentru care se organizeaza ucenicia;

d) nu are cazier judiciar;

e) este apt din punct de vedere fizic si psihic.

(2) Îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. a) se demonstreaza prin acte care atesta pregatirea de specialitate dobândita prin discipline/module/cursuri/stagii de pregatire pentru competentele vizate prin programul de ucenicie.

(3) Îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c) se atesta prin curriculum vitae al persoanelor respective, adeverinte eliberate de angajator sau, dupa caz, alte documente specifice din care rezulta experienta profesionala pentru domeniul ocupational vizat prin programul de ucenicie.

OBLIGATIILE COORDONATORULUI DE UCENICIE

(1) Coordonatorul de ucenicie are, în principal, urmatoarele obligatii:

a) sa colaboreze cu furnizorul de formare pentru organizarea formarii profesionale a ucenicului;

b) sa elaboreze împreuna cu furnizorul de formare planul de activitate al ucenicului, pe baza standardului ocupational corespunzator ocupatiei;

c) sa îndrume ucenicul si sa supravegheze punerea în aplicare a planului de activitate, prevazut la lit. b);

d) sa elaboreze lunar, pe baza planului de activitate prevazut la lit. b), raportul de monitorizare a planului de activitate al ucenicului.

(2) În îndeplinirea atributiilor ce îi revin, coordonatorul de ucenicie are în principal urmatoarele drepturi:

a) sa propuna si sa modifice, dupa caz, planul de activitate al ucenicului;

b) sa comunice în scris angajatorului orice aspect de natura sa influenteze negativ activitatea ucenicului, inclusiv pe aspecte ce tin de colaborarea cu furnizorul de formare;

c) sa propuna acordarea de stimulente sau sanctionarea ucenicului, în conditiile legii;

d) sa primeasca o copie a contractului de ucenicie;

e) sa aiba acces la situatia pregatirii profesionale a ucenicului, în vederea completarii raportului de monitorizare prevazut la alin. (1) lit. d);

f) sa asiste la examenul de absolvire în calitate de observator sau, dupa caz, sa participe ca membru în comisia de examinare

CINE POATE INCHEIA CONTRACT DE UCENICIE

Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) face demersuri pentru a-si gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agentia pentru ocuparea fortei de munca în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în conditiile legii;

b) a împlinit vârsta de 16 ani;

c) nu are calificare pentru ocupatia în care se organizeaza ucenicia la locul de munca;

d) îndeplineste conditiile de acces la formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, pe niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se pot încadra în munca în calitate de ucenici si urmatoarele categorii:

a) cetatenii straini, precum si apatrizii care au obtinut permis de munca în România, conform reglementarilor legale în vigoare;

b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si membrii de familie ai acestora.

(3) Maternitatea nu constituie motiv de discriminare în executarea uceniciei la locul de munca.

(4) Ucenicii pâna la vârsta de 26 de ani au dreptul la întretinere, acestora aplicându-li-se prevederile Codului civil, perioada de ucenicie fiind asimilata cu cea de continuare a studiilor. DURATA CONTRACTULUI DE UCENICIE:

(1) Durata contractului de ucenicie se stabileste în functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul, fara a putea fi mai mica de:

a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobândirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 2;

b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobândirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 3;

c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobândirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 4.

(2) Ucenicul poate fi supus unei perioade de proba care nu va depasi 30 de zile lucratoare.

SUSTINEREA FINANCIARA A UCENICIEI LA LOCUL DE MUNCA.

Sustinerea financiara a uceniciei la locul de munca.

Finantarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca se poate realiza din:

a) resurse proprii ale angajatorilor;

b) sponsorizari ale persoanelor fizice si/sau juridice;

c) fonduri europene structurale si de investitii si fonduri publice nationale aprobate în bugetul asigurarilor pentru somaj;

d) alte surse legale constituite: donatii, taxe etc.

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în conditiile prezentei legi, beneficiaza, la cerere, pe întreaga perioada de derulare a contractului de ucenicie, de o suma în cuantum de 2250 lei/luna, acordata din bugetul asigurarilor de somaj în limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

Prevederile alin. (2) nu se aplica:

a) pe perioada de proba prevazuta în cuprinsul contractului de ucenicie;

b) pe perioada în care raporturile de munca sunt suspendate. Suma lunara prevazuta la alin. (2) se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum si pentru perioada concediului anual de odihna al ucenicului. Modalitatea concreta de realizare a finantarii se detaliaza prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

În vederea încheierii conventiei prevazute la alin. (1) angajatorii depun urmatoarele documente:

a) actul de identitate al ucenicului, în copie.

b) contractul de ucenicie, înregistrat la inspectoratul teritorial de munca, în copie.

Conventia prevazuta la alin. (1) se încheie pentru fiecare contract de ucenicie pentru care angajatorul solicita sumele prevazute la art. 16 alin. (2) din lege.

top


  acasa

STIMULAREA INCADRARII STAGIARILOR, DIN BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

In data de 12 martie 2014 a intrat in vigoare Legea nr. 335 din 12 decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior care au diploma de licenta sau echivalenta şi, la debutul in profesie, se angajeaza cu contract individual de munca pe un post conform specializarii absolvite.In Monitorul Oficial nr.449 din 19.06.2014 a fost publicata HG nr.473 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.335/2013.Acest act normativ reglementeaza, pentru absolventii de invatamant superior, perioada de 6 luni de debut in profesie, in conformitate cu art. 31 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia profesiilor pentru care exista reglementari speciale. Scopul efectuarii stagiului este de asigurare a tranzitiei absolventilor de invatamant superior de la sistemul de educatie la piata muncii, de a consolida competentele si abilitatile profesionale pentru adaptarea la cerintele practice si exigentele locului de munca si pentru o mai rapida integrare in munca, precum si de dobandire de experienta si vechime in munca si, dupa caz, in specialitate. Stagiar este debutantul in profesie, angajat cu contract individual de munca, cu exceptia celor care dovedesc ca au desfasurat, potrivit legii, activitate profesionala in acelasi domeniu, anterior absolvirii sau pentru care exercitarea profesiei este reglementata prin legi speciale.Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene in a caror raza işi au sediul, locurile de munca vacante care pot fi ocupate de catre absolventii de invatamant superior.Comunicarea se face prin completarea de catre angajator a formularului prevazut in anexa nr. 1 A la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG nr. 174/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, cu mentiunea ca la rubrica "Observatii" se adauga şi termenul "stagiu".Acest formular se comunica in termenul de 5 zile lucratoare de la vacantarea locurilor de munca.     Prin sintagma „locuri de munca vacante” se intelege locurile de munca devenite disponibile ca urmare a incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, precum şi locurile de munca nou-create.      Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene au obligatia de a comunica separat pe site-ul institutiei locurile de munca vacante pentru absolventii de invatamant superior.Odata cu incheierea contractului individual de munca, intre angajator si stagiar, se incheie, in forma scrisa, un contract de stagiu, ca anexa la contractul individual de munca, pe o perioada de 6 luni, cu exceptia situatiilor in care prin legi speciale este prevazuta o alta perioada de stagiu. Perioada de stagiu este reprezentata de perioada de timp cuprinsa intre data angajarii si data finalizarii stagiului si care se incheie cu eliberarea unui certificat/unei adeverinte semnat/semnate de angajator.

Angajatorii care incheie un contract de stagiu in conditiile Legii nr. 335/2013 primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de stagiu pentru acel stagiar, o suma in valoare de 2250, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie. Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurarilor pentru şomaj,  angajatorul incheie cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, in termen de 30 de zile lucratoare de la data incheierii contractului de stagiu, o conventie (anexa nr. 6 la HG nr.473/2014).

In vederea incheierii conventiei, angajatorii depun urmatoarele documente:

a) actul de identitate al stagiarului, in copie;

b) contractul individual de munca, in copie;

c) contractul de stagiu, in copie.

Conventia se incheie pentru fiecare contract de stagiu pentru care angajatorul solicita sumele din bugetul asigurarilor pentru somaj     

Sumele se acorda lunar, de la data incheierii contractului de stagiu.

Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de stagiar.

Verificarea şi acordarea sumei cuvenite lunar se efectueaza in baza declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenta nominala a persoanelor asigurate, depusa de angajatori şi a urmatoarelor documente care se depun la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene:

a) un tabel nominal intocmit conform modelului (anexa nr. 7 la HG nr.473/2014);

b) fişa de evidenta zilnica a salariatilor stagiari şi statul de plata pentru luna respectiva, in copie certificata de angajator.

Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevazute mai sus pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenta nominala a persoanelor asigurate, aferenta lunii respective, sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, suma cuvenita lunar nu se acorda.

Prin exceptie suma cuvenita se acorda pentru luna pentru care documentele prevazute mai sus sunt corectate şi depuse pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenta nominala a persoanelor asigurate, aferenta lunii respective.

Perioada pentru care nu se acorda suma cuvenita din motivele prevazute mai sus face parte din perioada de acordare a acestei sume.

Suma cuvenita se deduce de catre angajator din contributia pe care acesta este obligat, conform legii, sa o vireze lunar in contul bugetului asigurarilor pentru şomaj.

In cazul in care suma cuvenita este mai mare, diferenta se recupereaza prin intermediul agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, din bugetul asigurarilor pentru şomaj, in termen de 5 zile lucratoare de la data de 1 a lunii urmatoare expirarii termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenta nominala a persoanelor asigurate, aferenta lunii respective.

Pentru a beneficia de finantare la incheierea conventiei  angajatorul declara pe propria raspundere ca anterior incheierii contractului individual de munca nu a avut cu persoana in cauza incheiate alte contracte de stagiu, pentru aceeaşi specializare absolvita.

Angajatorii nu pot primi dubla finantare pentru aceeasi persoana.

Suma prevazuta anterior nu se acorda angajatorilor institutii si autoritati publice, asa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia in care, dupa incetarea contractului de stagiu, la initiativa angajatorului, inceteaza si contractul individual de munca, angajatorul nu mai poate beneficia pentru acelasi post de o alta masura de stimulare a ocuparii fortei de munca prevazuta de lege.

Angajatorii care beneficiaza de suma prevazuta anterior sunt obligati sa mentina raporturile de munca ale stagiarilor pe perioada contractului de stagiu incheiat.

In situatia in care contractul individual de munca inceteaza la initiativa angajatorului, anterior datei prevazute in contractul de stagiu, acesta este obligat sa restituie agentiei pentru ocuparea fortei de munca, sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru respectivul stagiar, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii raportului de munca.

ORGANIZAREA PERIOADEI DE STAGIU

Perioada de stagiu se desfasoara pe baza unui program de activitati aprobat de angajator, la propunerea conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea stagiarul.

Stagiarul, pe perioada stagiului, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei salariu, in baza unui contract individual de munca si a contractului de stagiu-anexa la contractul individual de munca.

Este interzisa utilizarea stagiarilor la prestarea altor activitati si/sau exercitarea altor atributii in afara celor prevazute in fisa postului si in contractul de stagiu.

Angajatorul numeste, la propunerea conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea stagiarul, un mentor, dintre salariatii calificati, cu o experienta profesionala de cel putin 2 ani in domeniul in care urmeaza sa se realizeze stagiul. Activitatea mentorului se include in programul normal de lucru al acestuia si consta in  coordonarea stagiarului pe durata stagiului si participarea activa la activitatea de evaluare.

Un mentor poate sa coordoneze si sa supravegheze, in acelasi timp, cel mult 3 stagiari.

Nu poate avea calitatea de mentor salariatul care a fost sanctionat cu una dintre sanctiunile prevazute la art. 248 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar sanctiunea disciplinara nu a fost radiata, in conditiile legii.

Comisia de evaluare intocmeste, cu 5 zile lucratoare inainte de terminarea perioadei de stagiu, un referat de evaluare, intocmit de catre comisia de evaluare,  pe baza caruia angajatorul elibereaza un certificat/o adeverinta de finalizare a stagiului.

In termen de 5 zile de la finalizarea stagiului, angajatorul are obligatia de a elibera stagiarului certificatul/adeverinta de finalizare a stagiului, care sunt sunt vizate de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul angajatorul. Modelul certificatului/adeverintei se stabilese prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi. In acest caz, perioada de stagiu constituie vechime in specialitate.

CONTRACTUL DE STAGIU

Drepturile si obligatiile partilor cu privire la efectuarea perioadei de stagiu se stabilesc prin contractul de stagiu, in conditiile prezentei legi, si se completeaza, dupa caz, cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de munca aplicabil si din regulamentul intern. Modelul-cadru al contractului de stagiu se stabileste prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

Salariul de baza lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de munca, este cel negociat de parti, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore in medie pe saptamana, in conditiile legii, ce se completeaza cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de munca aplicabil.

La sfarsitul perioadei de stagiu, cand evaluarea s-a finalizat fara promovarea acesteia, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.

Un angajator mai poate incadra, o singura data pe acelasi post, un absolvent de invatamant superior care sa efectueze stagiu in baza unui contract de stagiu, anexa la contractul individual de munca, in conditiile prezentei legi.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Drepturi si obligatii ale stagiarului

Drepturi

Obligatii

·Drepturi si obligatii ale angajatorului

Drepturi

Obligatii

 

 

top


  acasa