Informatii necesare pentru persoane in cautarea unui loc de munca

Acte dosar neindemnizat

Inregistrarea persoanei in cautarea unui loc de munca se face la agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sau a punctului de lucru in raza caruia isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca a avut ultimul loc de munca sau a realizat venituri in acea localitate.

Documente necesare pentru inregistrarea persoanei in cautarea unui loc de munca:


- actul de identitate (original si copie);
- actele de studii si de calificare (original si copie);
- carnetul de munca, in cazul persoanelor provenite din munca (original si copie);
- adeverinta medicala (in original) din care sa rezulte ca este clinic sanatoasa, apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale;
- acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau ca realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat indicatorul social de referinta , in vigoare;
- dosar plic.

sus

Cine beneficiaza de indemnizatia de somaj?

1.Persoanele provenite din munca

Persoanele provenite din munca beneficiza de indemnizatie de somaj daca se regasesc in urmatoarele situatii:
- le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
- le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;
- le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor; - au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;
- au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munca;
- le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
- reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora;
- le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv in baza unui raport juridic, in considerarea caruia s-a datorat, potrivit legii, contributia individuala.

1.Persoanele provenite din munca

Pentru a beneficia de indemnizatie de somaj, persoanele provenite din munca trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
- au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;
- nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;
- nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;
- sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca;
- sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate;
- sunt apte de munca.

IMPORTANT

La stabilirea stagiului minim de cotizare de 12 luni in ultimile 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii , nu se iau in considerare perioadele care reprezinta stagiu de cotizare utilizate anterior pentru stabilirea si acordarea unui drept la indemnizatie de somaj ( conform Legii nr. 233 /2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002).
Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care :
- indeplinesc conditii de pensionare;
- refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor;
- refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii sau formarii profesionale oferite de agentie.

sus

Acte necesare pentru acordarea indemnizatie de somaj (in cazul persoanelor provenite din munca):

- actul de identitate, in original si in copie;
- actele de studii si de calificare, in original si in copie;
- adeverinta medicala, din care sa rezulte ca persoana este apta de munca (cu sau fara eventuale restrictii medicale);
- acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau ca realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat indicatorul social de referinta , in vigoare;
- carnetul de munca, in original si in copie, sau alte acte care sa ateste existenta unor raporturi de munca (in cazul in care nu i s-a intocmit carnet de munca), in original si in copie, pentru perioada lucrata pana la data de 31.12.2010;
- adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 (Anexa 26 Ón procurata de la toti angajatorii la care s-a realizat stagiu de cotizare in ultimii 2 ani);
- decizia de incetare a contractului de munca, in original si in copie;
- certificat de nastere copil, in cazul persoanelor care vin din concediu ingrijire copil, in original si in copie;
- decizie de stabilire si decizie de incetare a concediului pentru crestere copil, in original si in copie;
- certificat de nastere in cazul persoanelor care si-au schimbat numele, in original si in copie;
- dosar de carton, cu sina sau plic.

Pe ce perioada se acorda indemnizatia de somaj ?

Indemnizatia de somaj se acorda somerilor pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:
o 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin de 1 an;
o 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin de 5 ani;
o 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Care este cuantumul indemnizatiei de somaj?

Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma acordata lunar si in mod diferentiat in functie de stagiul de cotizare dupa cum urmeaza:
o 75% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an
o 75% din valoarea indicatorului social de referinta ; in vigoare la data stabilirii acestuia, la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare astfel :
- 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;
- 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
- 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;
- 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani

sus

Absolventii institutiilor de invatamant

Absolventii institutiilor de invatamant beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc urmatoarele conditii: a) sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
b) sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
Pentru a benefia de indemnizatie de somaj, absolventii prevazuti la lit.a) trebuie sa se inregistreze , in termen de 60 de zile de la data absolvirii, in evidentele AJOFM sau a unui furnizor acreditat , pentru cautarea unui loc de munca, actele necesare fiind:
- actul de identitate Ón copie si original
- actele de studii si de calificare Ón copie si original
- carnetul de munca Ón copie si original (unde este cazul)
- adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoan este clinic sanatoasa sau apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale.
*Indemnizatia de somaj se acorda de la data expirarii perioadei de 60 de zile, daca cererea este inregistrata in termen de 10 zile de la acesta data, dar nu mai tarziu de 12 luni . Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 10 zile, dar nu mai tarziu e 12 luni, indemnizatia este acordata de la data inregsitrarii cererii.
*Pentru absolventii scolilor speciale, indemnizatia de somaj se acorda de la data absolvirii, daca cererea este inregistrata in termen de 10 zile de la acesta data. Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 10 zile, dar nu mai tarziu e 12 luni, indemnizatia este acordata de la data inregsitrarii cererii.

Actele necesare:

-actul de identitate, in original si in copie;

-actele de studii si de calificare, in original si in copie;
-adeverinta medicala, din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa sau e apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale;
-acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau ca realizeaza,
din activita si autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat indicatorul social de referinta , in vigoare;
-declaratie pe propria raspundere a absolventilor ca nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului;
-adeverinta eliberata de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prin care se certifica data inregistrarii persoanei in evidentele proprii, in cazul in care persoana s-a inregistrat in vederea medierii pentru incadrare in munca la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditat conform legii;
Perioada de acordare a indemnizatie de somaj pentru absolventi este de 6 luni, iar cunatumul este de 50% din valoarea indicatorului social de referinta.

Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj, absolventii care:

- urmeaza o forma de invatamant
- realizeaza venituri mai mari decat indicatorul social de referita
- indeplinesc conditii de pensionare
- la data absolvirii aveau loc de munca
- refuza un loc de munca sau participarea la o forma de pregatire profesionala la propunerea agentiei
Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi, in conditiile legii.

sus

Obligatiile somerilor

Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:
a) sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;
b) sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;
c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate;

d) sa caute activ un loc de munca;
e) sa instiinteze in scris agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate aparitia starii de incapacitate temporara de munca si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta, in termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical. In situatia in care aparitia starii de incapacitate temporara de munca a intervenit in zile declarate nelucratoare sau implinirea termenului de 24 de ore se realizeaza in zile declarate nelucratoare, persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au obligatia de a instiinta agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, in prima zi lucratoare.

sus